Privatlivspolitik // Dataskyddspolicy // Data protection policy

Dansk

Behandling af dine persondata :

Databeskyttelse
På Heart&Sport Medicine Clinic Scandinavia værner vi om Din personlige integritet.
Denne databeskyttelses politik forklarer hvordan vi samler og anvender dine persondata.

Vedrører :
Heart&Sport Medicine Clinic Scandinavia
Kulan Idrottsskadecentrum, inkl. Opsøgende virksomhed
Eric Perssons väg 5
217 62 Malmö
Organisationsnr : 559159-9807
Databeskyttelsesansvarlig : Rolf Bennhagen
Ved spørgsmål omkring integritetes-og databeskyttelse, kontakt : info@heartandsport.dk

Baggrund
nedenstående. Vi tager størst mulige hensyn til Din integritet.
Vores hjemmeside Heart&Sport.dk anvendes primært som en informations-og bookingkanal til nye og gamle kunder. I forbindelse med et besøg her gemmes forskellige oplysninger om din personlige identitet.

Privatlivsbeskyttelse omfatter følgende :
Hvilken information vi samler og hvorfor.
Hvordan vi anvender de aktuelle informationer.
Hvilke valgmuligheder Du har, f.eks at få tilgang til den information du ønsker og opdatering af disse.

Personoplysninger til at skabe kontakt
via kontaktformular og email på hjemmeside hvor besøgende udfylder relevante informationer for at vi skal kunne servicere og besvare spørgsmål omkring vores ydelser.

Enhedsinformation
Vi samler information om den specifikke enhed som anvendes, Dette for at give dig en bedre forståelse for anvendelse .

Google Analytics
Data til Google Analytics kan blive anvendt . Dette gør det muligt for os at spore besøgenes valgmuligheder og måle hjemmesidens besøg og derved møde besøgenes behov.

Cookies
Vi anvender cookies

Lagring og Håndtering
Heart&Sport Medicine Clinic Scandinavia håndterer persondata som er uafhængig af andre systemer og er ikke koblet til Cloud i journalsystemet Terapijournalen samt i undersøgelsesregistreringen på Ultralydsapparatet Vivid IQ . Dette undersøgelsesregister er ikke koblet til nogen server, heller ikke Fabrikanten GE Healthcare Sverige AB. Data kan blive anvendt i Kardiologisk eller idrætsmedicinsk videnskabelig præsentation . Hvis du ikke ønsker dette, så meddel det ved den medicinske konsultation.

Hvis vi vil anvende informationerne i en anden sammenhæng end her beskrevet, vil vi spørge til dit samtykke . Vi samler data så længe som det er nødvendigt for at opfylde det som er den konkrete årsag til kontakten/behandlingen hvortil oplysningerne er lagret så længe det kræves i forhold til gældende lovgivning. Vi sorterer løbende i vores system for at fjerne gamle, ikke aktuelle persondata .( se afsnittet nedfor om informationssikkerhed )

Informationssikkerhed
Vi arbejder hårdt for at beskytte vores kunder/klienter og besøgende mod brud på datasikkerheden

Specifikke sikkerhedsforanstaktninger :
Vi gennemgår årligt vores rutiner for indsamling, lagring og behandling af data, incl. fysiske sikkerhedsforanstaltninger med formålet at beskytte mod uvedkommende tilgang til vores system. Vi sorterer årligt ud for gamle personoplysninger som ikke længere er aktuelle.

Dine rettigheder til tilgang, rettelse og fjernelse af data
Vil du i kontakt med os omkring dine personoplysninger, send en mail til : info@heartandsport.dk

Rettigehed til at få tilgang til dine data:
Du har ret til at begære om et kopi af de oplysninger Heart&Sport Medicine Clinic Scandinavia har om dig og verificere denne information.
Ret til rettelse : Du har ret til at korrigere fejlagtig eller ikke-komplet information om dig selv.
Ret til at blive fjernet : Du har ret til at begære fjernelse af dine personoplysninger i de tilfælde hvor dataen ikke længere er nødvendig for det formål den blev indsamlet for. Der kan dog findes legale forhindringer der hindrer os i umiddelbart at fjerne dele af oplysninger . Hvad vi i det tilfælde gør er, at gemme det som skal gøres.

Øvrige spørgsmål
Vil du i kontakt med os omkring dine personoplysninger : info@heartandsport.dk

Svenska

Se behandlas Dina personuppgifter:

Vi på Heart&Sports Medicine Clinic Scandinavia värnar om Din personliga integritet.
Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Policyn avser:
Heart&Sports Medicine Clinic Scandinavia
Kulan Idrottsskadecentrum, inkl. uppsökande verksamhet
Eric Perssons väg 5
217 62 Malmö
Orgnr: 559159-9807
Dataskyddsombud: Rolf Bennhagen.
Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta honom på info@heartandsport.se, info@heartandsport.dk

Bakgrund
För att kunna erbjuda Dig våra tjänster, behöver vi behandla Dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till Din integritet.
Vår hemsida, www.heartandsport.dk används primärt som en informations- och bokningskanal mot nya och befintliga kunder. I samband med ett besök på denna så lagras olika uppgifter kring Din personliga identitet.

Sekretesspolicyn förklarar följande:
• Vilken information vi samlar in och varför.
• Hur vi använder informationen ifråga.
• Vilka valmöjligheter Du har, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.

Personuppgifter för att återkoppla
Via kontaktformulär och email där Du som webbplatsbesökare fyller i relevant information för att vi ska kunna genomföra serviceärende eller besvara frågor kring våra tjänster.

Enhetsinformation
Vi samlar in information om den specifika enheten som används. Detta för att ge dig en bättre användarupplevelse.

Google Analytics
Data till Google Analytics kan komma att användas. Detta gör det möjligt för oss att spåra besökarnas val och mäta webbplatsens prestanda.

Cookies
Vi använder cookies

Lagring & Hantering
Heart&Sports Medicine Clinic Scandinavia hanterar personuppgifter i det fristående (ej molnbaserat) journalsystemet Terapijournalen, samt i undersökningsregistret på ultraljudsapparaten Vivid IQ. Detta undersökningsregister är ej kopplat till någon server, ej heller till tillverkaren GE Healthcare Sverige AB. Data kan komma att användas i kardiologisk eller idrottsmedicinsk vetenskaplig presentation. Om Du ej önskar detta, var vänlig och ange det vid den medicinska konsultationen.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi gör löpande gallringar i våra system för att ta bort gamla personuppgifter som inte längre är aktuella. (Se avsnitt nedan om Informationssäkerhet)

Informationssäkerhet
Vi jobbar hårt för att skydda våra kunder och besökare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:
• Vi krypterar vår hemsida med SSL???????
• Vi granskar årligen våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
• Vi gallrar årligen ur gamla personuppgifter som inte längre är aktuella.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: info@heartandsport.se , info@heartandsport.dk

Rätt att få tillgång till Din data: Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Heart&Sports Medicine Clinic Scandinavia har om Dig och verifiera denna information.
Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Vad vi då gör är att vi blockera den data som vi är skyldiga att spara.

Övriga frågor
Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: info@heartandsport.se, info@heartandsport.dk

English

Handling of your personal information:

We at Heart & Sports Medicine Clinic Scandinavia handle your personal information with great care & integrity.
The following is a data protection policy that explains how we collect and use your personal information.

The policy relates to:
Heart & Sports Medicine Clinic Scandinavia
Kulan Idrottsskadecentrum, including operational activity with regards to seen patients
Eric Perssons road no. 5
217 62 Malmö

Organizational number: 559159-9807
Data protection representative: Rolf Bennhagen
Please contact us with any questions regarding protection of patient data & integrity via info@heartandsport.se or info@heartandsport.dk

Background
In order to be able to offer you our services we need to treat your personal information in the following manner. We do so with the greatest concern for your integrity.
Our homepage, www.heartandsport.dk and www.heartandsport.se, is primarily used as an information channel and booking aide addressing new and existing clients. In combination with a visit to this page certain information regarding your identity are stored.

Our data protection policy will explain the following:
• What information we collect and why.
• How we use the information in question.
• Your options with regards to e.g. access to and updating of information.

Personal information for communicative purposes
Using our contact information spreadsheet and email where you as our website visitor enters relevant information needed in order for us to perform service processing or answer questions related to our services.

Unit information
We collect information on the specific unit used. This is to enable us to improve your user experience.

Google Analytics
Google Analytics may be used. This enables us to track the choices of the website visitors and measure the performance of the webpage.

Cookies
We do use cookies.

Storage and handling
Heart&Sports Medicine Clinic Scandinavia handles your personal information utilizing an independent (not cloud-based) case file system Terapijournalen, as well as Vivid IQ in the examination registry for the ultrasound unit. This registry is not connected to a server, nor is it connected to the manufacturer GE Healthcare Sweden AB. Data may be used in cardiovascular or sports medical scientific presentations. If you do not wish to participate in this, please clarify this at the medical consultation.

If we would like to use the information for a different purpose than what is described in this data protection policy we will ask you before in order to confirm your approval of this usage.
We store data as long as is necessary for accomplish the aim for which the information we collected, or to complete our undertakings and as long as is necessary in accordance with legally determined periods of storage. We perform periodic purges in our system in order to remove old information of a personal nature that is no longer relevant. (Please see the section below regarding protection of personal information).

Information security
We take great care to protect our customers and visitors from unauthorized access, manipulation, leak or destruction of the information made available to us. Specific security measures include:
• We encrypt our homepage with SSL
• We review our routines yearly with regards to collection, storage and use of data, including physical security measures, in order to protect against unauthorized access of our system.
• We perform yearly purges of outdated identity data that are no longer relevant.

Your rights with regards to access, correction and deletion
If you would like to contact us regarding your personal information please email us on:
info@heartandsport.se or info@heartandsport.dk

Rights to get access to your data: You have the right to request a copy of the information Heart&Sports Medicine Clinic Scandinavia has about you and to verify this information.
Right to correction: You have the right to correct erroneous or incomplete information regarding yourself.
Right to be erased (“the right to be forgotten”): You have the right to request erasure of your personal information in the cases where the data is no longer necessary for the purpose for which it was collected. We may however be subject to legal requirements preventing us from immediately erasing the data. What we then do is block the data that we are legally required to retain.

Further questions
If you want to contact us regarding your personal information please email us on: info@heartandsport.se, info@heartandsport.dk